Vi ønsker å bidra til å bevege verden i riktig retning. Vår visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. 

Vi mener det er avgjørende for samfunnet – både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv – at FNs bærekraftsmål nås. Dette vil kreve betydelige endringer for samfunn- og næringsliv. Mange bransjer må endres fundamentalt og innovasjon er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. I tillegg er det avgjørende at samfunn- og næringslivsaktører opererer langt mer ansvarlig enn hva de gjør per i dag. For mange er dette krevende.

Vi har derfor etablert Agenda Risk som en frittstående og uavhengig leverandør av «risk advisory tjenester».

Vårt fremtidige tjenestespekter har utgangspunkt i de utfordringer som følger av risikobildet og de behovene som følger av at FNs bærekraftsmål må nås.

 

Agenda Risk skal etablere seg innenfor følgende tjenesteområder:

  • Gransking, compliance, hvitvasking mv.
  • Sikkerhet og beredskap
  • Cybersecurity/informasjonssikkerhet
  • Samfunnsansvar/bærekraft
  • Personvern
  • Risikostyring og internkontroll

Vi bygger opp organisasjonen suksessivt til å dekke hele tjenestespekteret og i mellomtiden dekkes bredden i tjenestespekteret med nøye utvalgte samarbeidspartnerne.

Managing Partner i Agenda Risk er Kristian Thaysen, en av Norges mest erfarne granskere og rådgiver innenfor compliance, gransking, risikostyring mv.

Vår styreformann Mads Langaard Lund, er tidligere honorær konsul og har bred nasjonal og internasjonal erfaring fra arbeid med blant annet finansielle transaksjoner.

Vi har med oss en solid og langsiktig investor og støttespiller gjennom Bryn Skaugen, som bla. har vært med som investor i rådgivningsselskapet Metier i en årrekke.