Våre tjenester

Risikostyring, compliance, gransking, cybersecurity, bærekraft, samfunnsansvar samt sikkerhet og beredskap.

Agenda Risk ønsker å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi bidrar med å bygge robuste organisasjoner og med håndtering av eventuelle uønskede hendelser, inkludert gjenopprette normal drift.

Bygge robuste organisasjoner og virksomheter

I alt arbeid med å bygge robuste organisasjoner og virksomheter er risikostyring, internkontroll samt kultur tre svært viktige dimensjoner, som også henger tett sammen. Vi kan bistå dere med å sikre en god forståelse for risikobildet virksomheten møter og hvordan virksomheten med bakgrunn i god risikoforståelse kan etablere god internkontroll. Vi bistår med å bygge god kultur for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og at dere – dersom uønskede hendelser likevel skulle inntreffe – er godt forberedt til å håndtere situasjonen.

Håndtere uønskede hendelser

En uønsket hendelse bør håndteres best mulig for å begrense skade, sikre verdier, komme raskt tilbake til «normalen» og ikke minst også for å hindre at en tilsvarende hendelse gjentar seg. I arbeidet med å håndtere en uønsket hendelse er det en rekke viktige forhold å huske på, blant annet interessehåndtering, varsling, og kommunikasjon, umiddelbare tiltak som må iverksettes, identifikasjon av mer langsiktige tiltak samt evaluering og læring.

Relevante risikoforhold

Nedenfor finner du en oversikt over områder vi, eventuelt gjennom våre gode samarbeidspartnere, kan støtte dere med.

 

  • Gransking, compliance, varsling, hvitvasking mv.
  • Sikkerhet og beredskap
  • Cybersecurity og informasjonssikkerhet
  • Samfunnsansvar, bærekraft, ansvarlighet i leverandørkjede mv.
  • Personvern

Produkter

Vi leverer varslingskanal gjennom vår samarbeidspartner Mittvarsel.no. Dette er en svært god varslingsløsning som inneholder alt en varslingsløsning skal inneholde, inklusive mulighet for anonym dialog med varsler og saksbehandlingsfunksjonalitet. Løsningen kan enten håndteres av egne ansatte eller i kombinasjon med Agenda Risk som varslingsmottak.

Gjennom Videocation.no tilbyr vi opplæring i forebygging og håndtering av økonomisk kriminalitet. Kurset består av 16 korte leksjoner og er særlig egnet for deg som er daglig leder eller økonomidirektør e.l. i en mellomstor norsk virksomhet. Kurset gir en grundig innføring i risikobildet, ulike typer økonomisk kriminalitet og hvordan virksomheten bør innrette seg best mulig for å forebygge økonomisk kriminalitet. Her finner du mer informasjon om kurset og bestilling: Kurs om forebygging og håndtering av økonomisk kriminalitet.