Sikkerhet & beredskap

Vi lever i en verden hvor det stadig oppstår nye trusler. Din virksomhet og dine ansatte kan bli utsatt for terror, sabotasje, spionasje og andre typer kriminalitet. Det å ha en god forståelse for hva truslene og sårbarhetene består av, er avgjørende for å kunne iverksette tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Selv om det gjøres analyser og iverksettes tiltak er det viktig å ha gode planer – og øvd på disse – for hva som skal gjøres dersom det likevel inntreffer en uønsket hendelse. Innenfor sikkerhet og beredskap kan vi i Agenda Risk  bistå både med risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeidelse av tiltaks- og prosessbeskrivelser, hendelses- og krisehåndtering samt gjennomføring av øvelser.  

Metode og verktøy

Vi vil sammen med deg gjennomføre en analyse av risiko og sårbarheter, og vil deretter utarbeide forslag til tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen. Vi tar utgangspunkt i gjeldende standarder og metoder, eksempelvis NS 31000 om risikostyring, 31030 ved reiser eller 5814 om risikovurdering. I vår tilnærming og metode legger vi vekt på at oppdragsgiver skal ha reell effekt av vårt arbeid. Betydelig strategisk og operasjonell erfaring gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å gjøre gode prioriteringer og sette inn ressurser der det er aller viktigst.  

Typiske eksempler

Nedenfor finner du en oversikt over typiske eksempler der vi kan bidra med vår spisskompetanse innenfor Sikkerhet & beredskap:

 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser samt utarbeidelse og innføring av risikoreduserende tiltak.

 • Utarbeidelse og innføring sikkerhetssystem.

 • Krise- og hendelseshåndtering dersom det inntreffer en uønsket hendelse, samt ledelsesstøtte i arbeidet med å gjenopprette ordinær drift.

 • Gjennomføre øvelser av ulikt format for både å trene de ansatte i virksomheten, og for å avdekke eventuelle svakheter eller mangler i prosesser. 

 • Utarbeide geopolitiske vurderinger og gi sikkerhetsrelaterte råd i forbindelse med både reiser og etableringer i andre land.

 • Arrangere seminarer og dilemmatrening for å skape bevissthet om sikkerhetsutfordringer og trusler. 

  Send en forespørsel

  Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

  (ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)