Om oss

Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.

Vi mener det er avgjørende for samfunnet – både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv – at FNs bærekraftsmål nås. Dette vil kreve betydelige endringer for samfunn- og næringsliv. Mange bransjer må endres fundamentalt og innovasjon er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Nasjonalstater, offentlige organer, lokale myndigheter samt samfunn- og næringslivsaktører og enkeltpersoner må være langt mer ansvarlig enn hva de er per i dag. Det er store variasjoner blant de ulike aktører i hvilken grad de ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn eller om de setter andre interesser og prioriteringer høyest. Dette gjør det enda mer krevende å nå målsetningene.

Vår visjon

Agenda Risk sin visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.

Agenda Risk har tung fagkompetanse. Vi skal tiltrekke oss dyktige fagfolk som arbeider etter prinsippene om å levere høy kvalitet, er lidenskapelig opptatt av faget og har et sterkt samfunnsengasjement i arbeidet de utfører.

Tjenester

Vårt tjenestespekter har utgangspunkt i de utfordringer som følger av risikobildet, og de behovene som følger av at FNs bærekraftsmål må nås.

Agenda Risk skal etablere seg som en solid aktør innenfor blant annet følgende tjenesteområder:

  • Gransking, compliance, hvitvasking mv.
  • Sikkerhet og beredskap
  • Cybersecurity/informasjonssikkerhet
  • Samfunnsansvar/bærekraft
  • Personvern
  • Risikostyring og internkontroll

Vi bygger opp organisasjonen suksessivt til å dekke hele tjenestespekteret, med både operativt og strategisk kompetanse. Les mer om deler av vårt tjenestespekter her.

Aktørene bak

Managing Partner i Agenda Risk er Kristian Thaysen, en av Norges mest erfarne granskere og rådgiver innenfor compliance, gransking, risikostyring, bærekraft mv. Kristian har arbeidet med disse fagområdene hele sin karriere og var åtte år i PwC før han gikk inn som partner i BDOs compliance og granskingsavdeling. Etter hvert tok han over ledelsen av denne avdelingen. De siste årene i BDO var han i tillegg leder av hele BDOs rådgivningsvirksomhet.

Vår styreleder Mads Langaard Lund har bred erfaring fra Corporate Finance og som investor der han har bidratt til etablering og utvikling av suksessfulle selskaper. Mads har omfattende erfaring fra arbeid med finansielle transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han er tidligere honorær konsul med et solid internasjonalt nettverk.

Gjennom Bryn Skaugen har vi med oss en solid og langsiktig investor og støttespiller. Bryn Skaugen var blant annet gjennom en årrekke investor i rådgivningsselskapet Metier, et av Norges ledende rådgivningsmiljøer innenfor prosjektledelse.