Menneskene

Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.

Under finner du en kort presentasjon av partnere og medarbeidere i Agenda Risk. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker å diskutere faglige problemstillinger eller lurer på hvordan vi kan bistå med vår fagekspertise og erfaring.

Maria Hempel

Maria er advokat i Agenda Risk og er ansvarlig for vår rådgivning knyttet til compliance, blant annet relatert til antikorrupsjon, antitrust (konkurranserett), GDPR, sanksjoner og eksportkontroll. Maria har i flere år praktisert som advokat, både i Norge og i utlandet (Norge, Sverige og England). Maria har samlet sett betydelig og bred erfaring, blant annet som Chief Compliance Officer i Höegh Autoliners og de siste årene også som General Counsel (juridisk direktør) i samme selskap. Maria har svært god innsikt i og meget operativ erfaring fra problemstillinger knyttet til korrupsjon, sanksjonsbestemmelser mv. Maria har også helt unik erfaring fra håndtering av svært krevende utfordringer blant annet knyttet til prissamarbeid, US compliance monitorship program etc.

Dag Søberg

Dag leder fagområdet sikkerhet og beredskap. Han har 38 års erfaring fra Forsvaret, hvor han har jobbet mye med sikkerhet og beredskap på både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Fra 2019 og frem til mai 2022 har Dag vært sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter, hvor han blant annet har hatt det overordnede ansvaret for beskyttelse av Forsvarets verdier og sårbarheter, og for å lede Forsvarets operasjoner i inn- og utland. Han har samarbeidet tett med PST, NSM, E-tjenesten, DSB og andre relevante aktører innenfor sikkerhet og beredskap. Han har ti års erfaring med å jobbe i utlandet, og har en meget god forståelse for geopolitisk risiko. Dag har gjennom sin lange erfaring med å håndtere kriser opparbeidet seg meget god forståelse og kompetanse for hvordan organisasjoner kan forberede seg på å håndtere oppdukkende situasjoner og kriser.

Thomas Mehlum

Thomas leder våre tjenester relatert til datagransking, datarekonstruksjon og cyberinvestigations. Thomas har over 20 års erfaring med digital etterforsking og rekonstruksjon av data, samt informasjonssikkerhet. Thomas er en av Norges mest anerkjente fagprofiler innenfor dette fagfeltet. Han har gjennom en årrekke bistått i både sivile og strafferettslige saker som sakkyndig og som utførende innenfor bevissikring, analyse og gransking av elektroniske spor. Thomas har betydelig erfaring fra utredninger av ulike former for sikkerhetsbrudd og har gjennom dette en svært solid forståelse for risiko, informasjonssikkerhet generelt og ikke minst konkret og praktisk erfaring fra ulike former for sikkerhetsbrudd og hvordan både sikre og identifisere spor for bruk i eventuelle påfølgende sivilrettslige og strafferettslige prosesser.

Roger Ølstad

Roger leder våre tjenester innen informasjons- og cybersikkerhet. Han har over 17 års erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse, risikostyring, internkontroll og personvern innen både offentlig og privat sektor. Roger har jobbet som informasjonssikkerhetsrådgiver fra anerkjente konsulentselskap, og har i tillegg betydelig erfaring fra roller som senior rådgiver informasjonssikkerhet hos Gjensidige forsikring samt informasjonssikkerhetssjef (CISO) hos TINE. Roger er lidenskapelig opptatt av å hjelpe virksomheter med å omsette fagområdet i praksis, på en måte som er riktig for virksomheten.  Dette gjør Roger til et verdifullt bindeledd mellom strategisk toppledelse og operasjonell IT-styring.

Kristian Thaysen

Kristian er grunnlegger av selskapet Agenda Risk AS. Kristian er rådgiver for flere store virksomheter og bistår dem blant annet med å forstå og håndtere deres helhetlige risikobilde, både fra et strategisk og fra et operasjonelt perspektiv. I dette inngår solid forståelse for geopolitisk risiko, sikkerhetsrisiko, ESG-risiko
og hvordan det helhetlige risikobildet vil kunne påvirke virksomheter, herunder ledende ansatte, nøkkelpersoner
og aksjonærer. Kristian har selv omfattende erfaring fra fagområdene risikostyring, internkontroll, bærekraft, personvern, compliance, samt gransking, varsling, økonomisk kriminalitet, antikorrupsjon, hvitvasking og bistand i tvistesaker.

Carl-Petter Stav

Carl-Petter har nærmere 20 års erfaring fra etterretnings- og sikkerhetsrelatert arbeid og svært bred erfaring innen fagområdet; nasjonalt og internasjonalt, både operativt og strategisk nivå, sivilt og militært. Han har jobbet med geopolitisk risiko, herunder trusler fra statlige og ikke-statlige aktører i alle domener (cyber/teknologi/mennesker). Han har ledet analysearbeid og operative avdelinger både i Norge og i utlandet i forbindelse med militære operasjoner og kriser, og hatt ansvar for operasjonell risikohåndtering og sikkerhet. Han har også jobbet med beredskapsplanlegging og øving/trening. Carl-Petter har nylig gjennomført en videreutdannelse i informasjonssikkerhetsledelse ved Harvard.

Trond Bakke

Trond har over 38 års erfaring fra Forsvaret, hvor han i nesten hele sin karriere har arbeidet med planlegging og gjennomføring av øvelser på operasjonelt og strategisk nivå. Trond har en helt unik erfaring i å planlegge og gjennomføre øvelser og har de siste ni årene vært øvingsplanlegger ved Forsvarets operative hovedkvarter. Her har han utviklet både små og store øvelser i tett samarbeid med NATO, Forsvaret og ulike aktører i totalforsvaret samt viktige aktører innenfor energisektoren. Trond har gjennom arbeidet fått betydelig innsikt i de hybride trusler som gjelder mot alle deler av kritisk infrastruktur og også det private næringsliv.