Risikostyring og internkontroll

Risikobildet er betydelig endret de siste årene. Omverden og virksomhetens interessenter forventer noe helt annet enn tidligere når det gjelder hvordan en virksomhet skal innrette seg for å ha god styring og kontroll, sikre virksomhetens «verdier» og måloppnåelse, samt utøve sin virksomhet på en ansvarlig måte. Manglende ivaretagelse av risikobildet kan føre til betydelige negative personlige konsekvenser, negativt omdømme, utfordringer ved rekruttering, salg, offentlige anbud, handlingslammelse, straffeansvar, økonomisk ansvar og betydelig økonomisk tap mv. Agenda Risk bidrar til å bygge robuste organisasjoner gjennom god risikostyring og internkontroll.

Metode og verktøy

Vi er opptatt av å ha en metodisk tilnærming som er tilpasset den enkelte kunde og dens ulike karakteristika. Dette innebærer at vi har en fleksibel tilnærming. Vi tror det er best å ha en helhetlig tilnærming til risikobildet hvor både strategisk og operativ risiko ivaretas. For å arbeide godt med risikostyring bør en ha en ganske klar oppfatning om hvor stor risikoappetitt man har. Deretter kan risiko kartlegges og vurderes før man eventuelt definerer ulike tiltak (normalt både av strategisk og operasjonell karakter) for å sikre at risikoen blir håndtert på en adekvat måte. Vårt arbeid tar gjerne utgangspunkt i anerkjent veiledning og standarder som ISO 31000 Risk management og NS 5814:2001 Krav til risikovurderinger.

Typiske eksempler

Ofte bistår vi kunder med å gjennomføre helhetlige risikoanalyser som omfatter både strategiske og operasjonelle forhold. Vi kan bistå på ulike måter og i ulike situasjoner, blant annet: 

  • Foredrag og bevisstgjøring rundt trusselaktører, risikobildet og virksomhetens eksponering
  • Fasilitering av idédugnad/workshop for ledergrupper e.l. for å kartlegge virksomhetens risikobilde
  • Risikoanalyse av leverandører og/eller hele leverandørkjeder, samarbeidspartnere mv.
  • Risikoanalyse ved inntreden i nye markeder eller ved innføring av nye produkter og/eller tjenester.
  • Innføring av støttesystemer for risikovurderinger
  • Utforming av strategiske og/eller operasjonelle tiltak for å redusere risiko

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)