Arbeidslivskriminalitet er et begrep som brukes om kriminalitet som innebærer handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Det er vanskelig å estimere konsekvensene av denne type kriminalitet, men i 2015 ble det gjort en analyse som anslo at manglende innbetaling av skatter og avgifter som følge av arbeidslivskriminalitet, var et sted mellom 12 og 60 milliarder kroner. I tillegg til skatte- og avgiftskriminalitet ser vi ofte andre typer kriminalitet i forbindelse med arbeidslivskriminalitet. Dette kan være overtredelser av regnskapslov og bokføringslov, konkurskriminalitet, menneskehandel, trygdesvindel eller overtredelse av utlendingsloven. Dette sier noe om hvorfor det er viktig å forebygge også denne formen for kriminalitet.

Konkurskriminalitet er straffbare handlinger som begås eller avdekkes i forbindelse med, eller i forkant av konkursbehandling. Dette handler typisk om at den som går konkurs prøver å skjule eller fjerne verdier fra konkursboet slik at det som eventuelt er igjen av verdier i konkursboet ikke blir utbetalt kreditorene som virksomheten er skyldig penger.

Regnskapskriminalitet kan gjerne deles i to kategorier; enten at den regnskapspliktige unnlater helt eller delvis å føre regnskap eller at noen hos den regnskapspliktige har manipulert regnskapene for å gi et uriktig bilde av virksomhetens resultat og finansielle stilling.

Lær mer om dette ved å laste ned vårt hefte som oppsummerer vårt kurs om forebygging av økonomisk kriminalitet her.