I leksjon 13 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du om etablering av kontrolltiltak når du skal forebygge økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her. 

I arbeidet med å etablere kontrolltiltak er det viktig å erkjenne at dere aldri kan gardere dere fullstendig mot økonomisk kriminalitet. Noe risiko vil det alltid være, så dette handler om å iverksette de tiltakene som anses hensiktsmessige ut fra en risikovurdering.

De aller fleste virksomheter har etablert en form for internkontroll, men det er alt for få som har en internkontroll hvor det er en helt klar – og dokumentert – sammenheng mellom den risikoen virksomheten møter og den internkontrollen som er etablert, ofte omtalt som en risiko-kontroll-matrise.

Typiske finansielle kontroller kan være arbeidsdeling som dobbel signatur i bank, kontroll og attestasjon av inngående fakturaer og ulike avstemmingskontroller ifm. regnskapsproduksjonen.

Typiske ikke-finansielle kontroller vil være kurs og opplæring, dilemmatrening for utvalgte ansatte, gjennomføring av bakgrunnssjekker av samarbeidspartnere og ved rekruttering til viktige stillinger, og en velfungerende varslingskanal.

Til slutt vil jeg nevne varslingskanal som et viktig kontrolltiltak. En stor andel av den økonomiske kriminaliteten som blir avdekket, har utgangspunkt i et varsel fra en ansatt eller leverandør.