I leksjon 12 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du om gjennomføring av risikovurderinger knyttet til økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her. 

Hensikten med gjennomføring av en risikovurdering er å forstå hvordan virksomheten du har ansvar for, er utsatt for ulike former for risiko. Kun når du har god innsikt i og forståelse for risikoen du møter, vil du være i stand til å forebygge og redusere risikoen til ønsket nivå.

En del av den etablerte metodikken bør sikre at man fanger opp eventuelle tidligere hendelser i virksomheten som ikke allerede har inngått i risikovurderingene. Ikke bare hendelser i virksomheten bør fanges opp, men også hendelser fra andre aktører i bransjen eller hendelser i andre sammenlignbare bransjer.

Det er også viktig å ta hensyn til at geografiske og kulturelle forskjeller kan påvirke risikoen som virksomheten er utsatt for. I kartleggingsarbeidet bør du ha en datadrevet tilnærming der dette er hensiktsmessig.

Risikovurderinger bør normalt gjennomføres – og i det minste ajourføres – årlig. Dersom virksomheten endrer karakter i mellomtiden eller det oppstår uforutsette hendelser, bør det gjennomføres nye risikovurderinger. Også dersom man skal gå inn i et nytt geografisk marked, starte med nye produkter eller tjenester eller gjennomføre en betydelig nedbemanning eller omorganisering, er dette forhold som kan påvirke risikobildet for virksomheten. Da er det viktig med en oppdatert risikovurdering for å sikre at dere har beskyttet dere i tilstrekkelig grad.

Husk også at både de forhold virksomheten kan bli utsatt for, samt det virksomheten selv kan gjøre – må inngå i risikovurderingen.