I leksjon 11 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du overordnet om hvilke retningslinjer, rutiner mv. som bør etableres når økonomisk kriminalitet skal forebygges. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her. 

Enhver virksomhet som skal arbeide med forebygging og håndtering av risikoen for økonomisk kriminalitet på en troverdig måte, er helt avhengig av at toppledelsen tydelig demonstrerer sin forpliktelse til dette.

Denne forpliktelsen må gjenspeiles i styrende dokumenter og gjeldende retningslinjer. Dette er derimot ikke tilstrekkelig; det er også viktig at forpliktelsen kommer til uttrykk gjennom toppledelsens atferd og gjennom kommunikasjon til medarbeidere og andre relevante personer.

De kanskje aller viktigste dokumentene i denne sammenhengen er det etiske regelverket og virksomhetens varslingsrutiner. Disse dokumentene bør forankres i virksomhetens styre.

Videre er det viktig at det klart for alle, spesielt ledelsen, hvem som har ansvaret for håndteringen av risikobildet. Roller og ansvar må være tydelig plassert. Det bør også være en form for skriftlighet rundt dette.

Virksomhetens risikobilde vil påvirke hvor mye ressurser virksomheten bør bruke på dette arbeidet, og ikke minst også innenfor hvilke kriminalitetstyper og risikoforhold samt eventuelt hvilke deler av virksomheten som allokeres mest ressurser til dette arbeidet.

Det er viktig at policy-dokumentene og retningslinjene som fastsettes, faktisk er tilgjengelig for virksomhetens medarbeidere. Dette innebærer at de må være tilgjengelige på medier som de ansatte har tilgang til, og de må være skrevet på relevant språk.