I leksjon 10 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du overordnet om forebygging av økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Økonomisk kriminalitet er på ulike måter et stort samfunnsproblem. Forebygging av økonomisk kriminalitet fra virksomhetenes side handler først og fremst om å ta samfunnsansvar.

Det handler om å begrense de store negative skadevirkningene fra korrupsjon, prissamarbeid, og arbeidslivskriminalitet som «svart arbeid» og skatteunndragelse og ikke minst skadevirkningene av miljøkriminalitet.   

Men det handler også om å ta vare på menneskene rundt oss. Virksomhetens ansatte og deres nære. God forebygging vil redusere risikoen for at medarbeidere i virksomhetene begår økonomisk kriminalitet og dermed kommer i enda mer krevende situasjoner.

Og selvsagt handler det om å trygge virksomhetens og samfunnets verdier, både på kort og lang sikt.

Det finnes en rekke veiledninger mv. knyttet til hvordan forebygge økonomisk kriminalitet. Det finnes ISO-standarder, og det finnes veiledning fra både amerikanske og britiske justismyndigheter, som mange virksomheter ser hen til. Det finnes også videre veiledning fra Transparency International, OECD og andre aktører som COSO og Association of Certified Fraud Examiners.

Disse rammeverkene og anbefalingene er egentlig ganske like, men de har gjerne litt forskjellig struktur, og noen fremhever enkelte temaer i større grad enn andre. Det er også slik at selv om noen av disse rammeverkene i utgangspunktet tar for seg korrupsjon, er de like fullt anvendelige på det brede risikobildet knyttet til økonomisk kriminalitet.

Sentralt i de fleste av disse rammeverkene står følgende:

– policy, rutiner mv.

– gode risikovurderinger

– kontrolltiltak som er tuftet på risikovurderingene

– gode rutiner for oppfølging av mistanker, gransking mv. 

– kommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

Her kan du lese mer om complianceprogrammer og i denne artikkelen kan du lese mer om ISO 37001, ledelsessystem for antikorrupsjon.