I leksjon 14 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du om varsling og oppfølging av eventuelle mistanker om økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Varslingsreglene er i stadig utvikling. Senest i januar 2020 trådte nye regler i kraft i arbeidsmiljøloven. I oktober 2019 vedtok EU et nytt direktiv om varsling med desember 2021 som frist for implementering i nasjonal lovgivning. Dette regelverket vil stille enda større krav til hvordan de aller fleste virksomheter – også i Norge – må arbeide med varsling fremover. På regjeringens nettsider kan du lese mer om dette, se her: Direktiv om vern av varslere – regjeringen.no (fortsatt under behandling).

Varslingsreglene handler om ytringer, dvs. å gi beskjed om kritikkverdige forhold i virksomheten. Loven gir flere eksempler på hva som regnes som kritikkverdige forhold, og korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet er eksempler som benyttes. Videre stiller loven et tydelig krav til at dersom en arbeidsgiver mottar et varsel, så plikter du å undersøke og følge opp varselet innen rimelig tid. På nettsidene til Arbeidstilsynet finner du mye nyttig informasjon om varsling og reglene rundt dette. Les mer her: Varsling (arbeidstilsynet.no)

Dersom det oppstår en situasjon der det kommer et varsel eller det er andre forhold som gjør at du får mistanke om økonomisk kriminalitet i tilknytning til virksomheten din, har du en mulig alvorlig situasjon som det er viktig at håndteres best mulig. I en artikkel publisert på agendarisk.no tidligere i vår kan du lese mer om utfordringer knyttet til ytringsklima og varsling.

Det er en rekke hensyn som skal tas i en slik situasjon og det er derfor viktig med gode retningslinjer og rutiner. I en slik prosess er det viktig å både ivareta den som kommer med eventuelle beskyldninger eller et varsel, men også den som er anklaget skal ivaretas. Det må tas hensyn til den enkeltes personvern og den personlige påkjenningen som følger av slike prosesser. Samtidig må ledelsen ivareta virksomheten og sikre virksomhetens verdier.

Varslingsrutinene og retningslinjer for gjennomføring av undersøkelser eller gransking må omfatte rutiner som sikrer at de involverte blir gitt tilbakemelding på de faktiske forhold og eventuelle konsekvenser eller reaksjoner. Det kan være en rekke krevende hensyn som må veies opp mot hverandre i en slik prosess. Også her må hensynet til den enkeltes personvern henge høyt, selv om man kanskje ideelt sett skulle ønske å gå ut med mye informasjon til andre ansatte i virksomheten fra et forebyggende perspektiv.