Husk å ivareta sikkerhet ved skifte i ledelsen og ved organisasjonsendringer!

Personer i ledelsen i selskaper skiftes ut. Mange som skal inn i nye roller bruker sommeren til å nullstille seg og forberede seg til sine nye oppgaver.  En sentral oppgave for ledere på alle nivåer er å kunne lede i en krise, dvs. når noe unormalt inntreffer. En krise kan inntreffe når som helst, og ledere må være forberedt på å håndtere den.

Når det kommer noen nye inn i ledelsen er det viktig at de raskt blir satt inn i gjeldende beredskapsplaner, og at de får en god forståelse for hvilken rolle de har ved en krisesituasjon. De må kjenne beredskapsplanen og de prosedyrer som er laget, og de må også vite hvem det er som inngår i kriseledelsen ved de ulike hendelsene.

En ting er å ha lest beredskapsplanen og forstå hva som står der og hvilken rolle den enkelte har. Noe annet er å faktisk vite hvordan kriseledelsen fungerer i praksis. Det anbefales at det settes av tid til å gjennomgå både beredskapsplaner og kriseledelsen, og at det ikke minst settes av tid til å øve. En skrivebordsøvelse over tre timer vil gi alle deltakere verdifull innsikt i egen rolle og planverket, og vil gjøre organisasjonen mer hardfør og bedre forberedt på å håndtere en reell hendelse.

Tilsvarende gjelder også ved organisasjonsendringer. Mange virksomheter gjør tidvis om på strukturen i sine selskap, og arbeidsoppgaver og ansvarsforhold kan bli flyttet på. Det kan også være at virksomheten har fått helt nye oppgaver som skal løses.

Stadig flere virksomheter legges også inn under Sikkerhetsloven, eller de leverer varer og tjenester til kunder som er underlagt Sikkerhetsloven. Felles for alle disse situasjonene er at risiko og sårbarheter også vil endres, og at det kan være nye regulatoriske krav som må oppfylles. Det må gjennomføres en helhetlig gjennomgang av ROS-analysen for å se om risiko og sårbarheter er de samme, eller om de har endret seg, og om det har kommet til noen nye regulatoriske krav. Basert på gjennomgangen av ROS-analysen må det også gjøres endringer i beredskapsplaner og prosedyrer, for å sikre at det ikke er tvil om hvem som har hvilket ansvar. For å sikre at alle forstår ansvar og roller, bør det også gjennomføres en øvelse for å verifisere at de justerte beredskapsplanene er dekkende for de endringer som er foretatt.

God ivaretakelse av sikkerheten er ikke veldig krevende, men det krever et kontinuerlig arbeid. Vi i Agenda Risk bistår dere gjerne med prosessen med å gjennomføre ROS-analyser, utarbeidelse av beredskapsplaner og prosedyrer, opplæring i krisehåndtering samt planlegging og gjennomføring av øvelser.