Vi lever i en tid hvor hele trussel- og risikobildet radikalt har blitt endret på kort tid. Fra å leve i en tid med dyp fred, og hvor vi hadde den lengste sammenhengende perioden med fred, har vi plutselig havnet i en krevende situasjon med usikkerhet og krig mellom nasjonalstater i Europa. I tillegg er det en geoøkonomisk krig i utvikling mellom Vesten og Kina, samt at vi fortsatt har etterdønninger etter Covid-pandemien som skaper usikkerhet i flyt av varer og tjenester. Sammen skaper dette et endret trusselbilde ikke bare mot våre verdier og vår måte å leve på, men også mot norske bedrifter og virksomheter. 

Det er skrevet mye om sikring av våre digitale verdier, og betydningen av å ha gode rutiner for hvordan vi sikrer oss i “cyberspace”. Det er uten tvil viktig og må fortsatt være noe alle, både virksomheter og privatpersoner, er opptatt av. Like viktig er det å ivareta den fysiske sikringen. I denne forbindelse har vi tatt en prat med Erik Lauritzen (seniorrådgiver høysikkerhet og perimetersikring) og Kai Rostad Øvregard (Regionleder Vest) i Garda Sikring AS. Innenfor fagområdet fysisk sikring, er det en rivende utvikling. Garda Sikring er Nordens ledende selskap innenfor fysisk sikring, jobber kontinuerlig med å ligge i front av utviklingen for å kunne tilby sine kunder best mulige løsninger, og for å redusere risikoen for uønskede hendelser. Garda Sikring jobber helhetlig med å lage perimeterløsninger tilpasset de ulike kunders behov, som omfatter både objektsikring, sikring av infrastruktur, beredskapsløsninger og andre fysiske stengsler utendørs og innendørs. 

Norge er et høyteknologisk og digitalt samfunn. Norske virksomheter er verdensledende innenfor en rekke områder, og leverer varer og tjenester av meget høy kvalitet. Det å sikre disse verdiene er særdeles viktig. Vi må forhindre at fremmede makter, konkurrenter og andre aktører får tilgang til å stjele våre produkter eller får tilgang til de detaljerte planene. Tilsvarende må vi beskytte vår kritiske infrastruktur, som f.eks. olje- og gassanlegg, vannverk og kraftverk, for å forhindre at anleggene kan saboteres eller bli utsatt for terrorangrep.

Erik og Kai forteller at terrorangrepet i Oslo i 2011 avdekket at sentrale bygninger og institusjoner i både Oslo og resten av landet ikke var godt nok beskyttet mot terror. Som følge av dette har de merket en økt bevissthet rundt sikkerhet og sikringstiltak i både byrom, rundt bygninger og kritisk infrastruktur.

I det offentlige rom er det viktig å beholde det åpne samfunnet basert på tillit, i kombinasjon med sikringstiltak for å beskytte sentrale bygninger, samt å skape trygghet for publikum.

Denne holdningen smitter også videre ut i det private næringslivet, der man ser at etterspørselen etter fysisk avsperring i publikumsområder og bygg stadig øker. Olje- og gassnæringen har i mange år hatt dette tankesettet, og de ser at trenden nå brer seg stadig større ut fra omkringliggende næring til andre byer og områder.

I det endrede trusselbildet ligger både trusselen om tyveri og sabotasje fra statlige aktører og kriminelle, men også trusselen fra innsiden. Det kan være egne ansatte som enten er rekruttert eller presset til å stjele/sabotere, eller de gjør noe de ellers aldri ville gjort fordi de for eksempel befinner seg i en meget vanskelig økonomisk situasjon.

Uansett hvem aktøren er, og om vedkommende kommer fra utsiden eller fra innsiden, handler det om å etablere ulike barrierer som skal gjøre det vanskelig å kunne utføre de uønskede handlingene.

Det å ha kontroll med perimetersikringen, og det å faktisk ha flere lag med sikring, er avgjørende for å sikre våre verdier.

Stadig flere norske virksomheter blir underlagt Sikkerhetsloven. Det kan være fordi de er definert som en Grunnleggende Nasjonal Funksjon (GNF), eller fordi de er leverandør til noen som er underlagt sikkerhetsloven. Det stilles særskilte krav til virksomheter som må følge Sikkerhetsloven, men alle virksomheter bør se helhetlig på sine egne verdier.

På forespørsel om hvem som “driver” etterspørsel forteller Erik og Kai at det generelt er et høyere sikkerhetsnivå enn tidligere og en større bevissthet rundt fysisk sikring.

Kravene i Sikkerhetsloven og økt antall skjermingsverdige objekter er upløyd mark for mange innkjøpere og bestillere. Trendene er økt etterspørsel fra byggherre / og statlige eiendomsbesittere som PFT, Forsvarsbygg etc.

Digitalisering og bærekraft, er også faktorer vi ser er typiske drivere. Dette innebærer at eksterne konsulenter og rådgivere er med og driver kompetanse og kunnskap frem på vegne av sluttkunder og brukere. Garda Sikring er i stadig større grad involvert som konsulenter, både til rådgivende selskaper og kunder for å bidra til å heve kompetansen og finne de riktige løsningene for å ivareta den fysiske sikkerheten. Gjennom partnerskap og allianser kan Garda Sikring bidra til å finne de riktige tiltakene i hver enkelt forespørsel slik at den totale sikringen tilfredsstiller de krav som stilles på best mulig måte. 

På samme måte som med digital sikkerhet hvor vi kontinuerlig oppdaterer vår programvare og beskyttelse, er det like viktig at vi med jevne mellomrom går over vår fysiske sikkerhet og ser om den er tilstrekkelig og tilpasset dagens trusselbilde. Det som var tilstrekkelig sikring for noen år siden, er kanskje utdatert i dag. Det er derfor viktig å gjøre en helhetlig ROS-analyse med jevne mellomrom, hvor også den fysiske sikringen blir vurdert.

Erik og Kai forteller at fysisk sikring i Europa lenge har stått sentralt, og at trender fra Europa de siste årene har beveget seg til Norge. De forteller videre: 

Behovet for å kunne ha døgnkontinuerlig tilgang til områder uten ansatte på jobb fordrer også fysisk sikring i kombinasjon med teknologi for å kunne være kostnadseffektiv og tilgjengelig på samme tid. Beveger man seg ut i Europa ser man at trenden med fysisk sikring har vært gjeldende i mange år allerede, hvor smidige løsninger har vært utviklet over tid for å opprettholde tilgjengelige, trygge byrom hvor hensynet til liv, helse og bygninger samtidig blir ivaretatt. Verden og trusselbilde er i konstant endring, og trendene fra Europa har smittet de siste 10 årene også her i Norge.

De fleste tenker nok at bevisstheten rundt tematikken har økt etter den russiske invasjonen av Ukraina, og på konkret spørsmål om Garda Sikring har merket økt etterspørsel etter at krigen mellom Russland og Ukraina eskalerte i februar 2022 forteller Erik og Kai at Den Russiske invasjonen i februar 2022 har markert et tidsskille for Europa.

Den fjerne trusselen kom over natten og ble veldig nær og aktuell. Dette påvirker militære installasjoner, kritisk infrastruktur som kommunikasjon, vannforsyninger, kraft o.l.

Alle disse elementene er en del av Garda Sikring sitt kjerneområde, og vi merker en økning i forespørsler fra aktører innen disse kategoriene. Høyere krav til sikkerhet, klarering og godkjenning av personell som utfører arbeid kombinert med skreddersøm i hvert enkelt oppdrag noen av elementene som kom i kjølvannet av krigens utbrudd. 

 

Garda Sikring arrangerer et Høysikringsseminar i Oslo 14. mars 2023, hvor deltakerne vil få lære mer både om det aktuelle trusselbildet og om den siste utviklingen innenfor fysisk sikring. Vi i Agenda Risk vil også delta og snakke mer om trusselbildet på Høysikringsseminaret.

Ta kontakt med Garda Sikring på seminar@gardasikring.no dersom du er interessert i å delta på seminaret.