I leksjon 9 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du mer om konkurransekriminalitet og miljøkriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Konkurransekriminalitet kan være svært skadelig for samfunnet, og konkurranseloven § 10 forbyr derfor samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Dette blir også ofte omtalt som anbudssamarbeid.

Typiske måter anbudssamarbeid kan foregå på, kan være at en virksomhet som normalt ville levert tilbud ikke gjør det, at tilbyderne roterer på å levere beste pristilbud, eller at markedet deles mellom leverandørene, gjerne en form for geografisk oppdeling.

Noen bransjer eller markeder er mer utsatt for prissamarbeid enn andre. Konkurransetilsynet nevner følgende kjennetegn som øker risikoen: Få tilbydere, få nye tilbydere, stabile ledergrupper hos tilbyderne, stabile markedsforhold, etablerte bransjeforeninger, gjentakende innkjøp som går til de samme aktørene, like produkter og like tjenester samt liten grad av innovasjon er blant forholdene som listes opp her.

Les også tidligere direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, sitt debattinnlegg i E24 fra 2021 her: Ikke hopp bukk over konkurranseloven! – E24.   

Miljøkriminalitet kan få svært store og alvorlige konsekvenser og rammer ofte på en annen måte enn andre typer økonomisk kriminalitet. Økokrim omtaler miljøkriminalitet som en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Miljøkriminaliteten svekker livsgrunnlaget, samtidig som den reduserer muligheten til å ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene.

Det er en lang rekke lover som regulerer denne typen kriminalitet. Strafferammen for alvorlig miljøkriminalitet er på opptil 15 år.