Konsekvensene ved å bli utsatt for økonomisk kriminalitet eller at virksomheten selv begår økonomisk kriminalitet kan bli alvorlige. Dette tema belyses i leksjon # 3 i Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Les den korte oppsummeringen av del tre av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Dersom virksomheten blir rammet av økonomisk kriminalitet, er det åpenbart at direkte økonomisk tap, sammen med flere andre konsekvenser, kan bli resultatet.

Kanskje det som rammer aller verst er de personlige konsekvensene for de som er involvert. For den som mistenkes for å ha begått økonomisk kriminalitet – uansett om vedkommende har gjort det eller ikke – så er det en ekstrem påkjenning. Min erfaring er at de som blir satt til å håndtere saker om økonomisk kriminalitet hos virksomhetene, ofte har vært tett på den som har begått kriminaliteten. Det er nok naturlig at det blir slik, men det gjør det uansett krevende for de involverte.

Negativ effekt på omdømme blir ofte fremhevet som en av de største negative konsekvensene. Men som ved mange andre kriser blir ofte omdømmeeffekten mer et resultat av hvordan en krise håndteres, og ikke nødvendigvis krisen i seg selv.

Virksomheten kan bli ilagt foretaksstraff og bøter. Det er for eksempel gitt foretaksstraff i forbindelse med korrupsjon, verdipapirkriminalitet, forurensning og annen miljøkriminalitet, og i forbindelse med arbeidsmiljørelaterte forhold.

Du kan også risikere personlig straffeansvar som leder dersom du ikke i tilstrekkelig grad har sørget for at virksomheten har rutiner og kontroller for å sikre etterlevelse av lover og regler. Dette så vi nylig i en sak knyttet til omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelse i arbeidsmiljøloven hvor en daglig leder ble dømt til fengselsstraff.