Thor Kristoffer Nielsen styrker Agenda Risk ytterligere med spisskompetanse innenfor geopolitisk risiko generelt og det maritime domenet spesielt

I World Economic Forum sin Global Risk Report for 2023 brukes «polykriser» som en beskrivelse på vår tids globale utfordringer. Begrepet innebærer parallelle kriser, som fører til større konsekvenser ut over det omfanget krisene til sammen ville frembragt, dersom de foregikk isolert fra hverandre.

Med økning i forekomsten av geopolitiske kriser, og stadig mer sammenkoblede internasjonale systemer, øker sannsynligheten for spredning og interaksjon. Dette bidrar til økt kompleksitet og uforutsett dynamikk, samtidig som ikke-lineære og grenseoverskridende kausalitetsforhold bidrar til vesentlig usikkerhet.

Kommersiell skipsfart er en global næring som opplever hyppig eksponering mot geopolitiske kriser. Internasjonal skipsfart har doblet seg de siste tretti årene, og står i dag for om lag 90 % av vareførselen i verdenshandelen. Som internasjonalt system er skipsfarten i seg selv et potensielt spredningsmedium for polykriser.

Russlands angrep på Ukraina har revet ned illusjonene om et Europa hvor krig ikke kunne oppstå. Signalene om at Russland ville angripe Ukraina har vært der i lang tid, men vi i Vesten har en egen evne til å unnlate å tolke signalene riktig – vi tror hele tiden at det vil gå bra. Tilsvarende om pandemien; en situasjon som svært mange hadde påpekt at ville kunne oppstå og som vi visste at vi ikke var godt nok forberedt på å møte. Hvilke scenarier kan vi komme til å se utspille seg i Sør-Kinahavet, og hvordan vil disse virke inn på ulike segmenter i skipsfarten?

Strategisk krisehåndtering vil i første omgang handle om å forsøke å avverge eller unngå krisen, deretter å ruste organisasjonen til å møte krisen og å håndtere konsekvensene. For mange kan det inkludere å sette organisasjonen i stand til å kapitalisere på oppsiderisiko. Hensikten med å utvikle realistiske krisescenarier, er å sette strategisk ledelse i stand til å treffe formålstjenlige beslutninger. Scenarier bør bygge på grundig informasjonsinnhenting og analyser som resulterer i relevante prediksjoner for beslutningstaker.

  1. februar 2022 vil for fremtiden bli husket som en dag hvor Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina, men forhåpentligvis også som en dag hvor vi i Norge og Vesten forstod at vi må investere mer over tid for å beskytte oss. Det er ikke bare myndighetene som må tenke sikkerhet, alle virksomheter må tenke gjennom hvordan de på en mest mulig kosteffektiv måte kan beskytte sine verdier og sårbarheter.

Ikke bare forsterket krigen i Ukraina et allerede krevende geopolitisk landskap, den avdekket også tydelig at det maritime domenet må beskyttes bedre enn det som har vært tilfelle. Betydningen av å beskytte kritisk infrastruktur til havs ble klart for alle med sabotasjeaksjonen mot rørledningene North Stream 1 og 2 den 26. september 2022. Beskyttelsen av norsk olje- og gassinfrastruktur er avgjørende, ikke bare for Norge og våre statsinntekter, men for hele energisikkerheten til det europeiske kontinentet.

Det er ikke bare kritisk infrastruktur innenfor olje- og gassnæringen som må beskyttes. Både nederlandske og svenske myndigheter har meldt om russisk aktivitet rettet mot havvindprosjekter. Svært mye av det som importeres til Norge og andre land i Europa fraktes sjøveien, og havner og fartøy er også mål som kan være utsatt i en krise.

Alle aktører som opererer i det maritime domenet, må foreta grundige analyser for å avdekke egne svakheter og sårbarheter i sine verdikjeder. For å kunne bistå med gode vurderinger, også i det maritime miljøet har vi i Agenda Risk ansatt en av Norges ledende eksperter innenfor maritime trusler og geopolitisk analyse, Thor Kristoffer Nielsen. 

Thor Kristoffer har mer enn 15 års erfaring fra strategisk analyse i Forsvaret, og han har en helt unik innsikt og erfaring i trusler rettet mot det maritime domenet, og trusler rettet mot olje- og gassindustrien og shipping. Thor Kristoffer har en mastergrad i Global Security fra UK Defence Academy (2005), hvor han skrev en masteroppgave om Militant threats against the petroleum sector. Han har også en rekke kurs fra inn- og utland innenfor etterretning og sikkerhet. Thor Kristoffer er i ferd med å sluttføre en mastergrad i beredskap- og kriseledelse ved Nord Universitet.

I sin masteroppgave retter Thor Kristoffer oppmerksomhet mot hvordan man best mulig kan utvikle relevante og realistiske scenarier om geopolitiske polykriser for strategisk krisehåndtering i internasjonal skipsfart.

Vi ser frem til å kunne tilby Thor Kristoffer sin kompetanse til våre kunder, og vi gleder oss til han begynner hos oss i Agenda Risk 1. august 2023.