NRK-serien «EXIT» har sammen med kjente filmer som «The Wolf of Wall Street» og «The Big Short» satt søkelys på blant annet verdipapirkriminalitet og følgelig også hvitvasking. I leksjon 7 av kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» kan du lære mer om dette, samt om bedrageri, som du også kan lese mer om her. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Tillit til verdipapirmarkedet er svært viktig for å sikre kapital til næringslivet, og for at verdipapirmarkedet skal fungere som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing.

Verdipapirkriminalitet handler om lovbrudd i forbindelse med handel eller utstedelse av finansielle instrumenter. Dette kan være alt fra aksjer, sertifikater, obligasjoner eller andre former for finansielle instrumenter.

Innsidehandel er gjerne et begrep som blir benyttet når vi snakker om verdipapirkriminalitet, men innsidehandel trenger ikke å være ulovlig. Lovlig innsidehandel vil typisk være når en ledende ansatt kjøper eller selger aksjer eller andre verdipapirer innenfor de lover og regler som gjelder.

Den ulovlige innsidehandelen oppstår når du handler på bakgrunn av informasjon som er egnet til å påvirke kursen merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig og allment kjent.

Med markedsmanipulasjon menes transaksjoner eller ordrer som gir eller er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller prisen på finansielle instrumenter.

Bedrageri er et stort tema som rammes av flere bestemmelser i straffeloven, primært § 371 til § 377. Bedrageri er ikke noe nytt, men det er kanskje den kategorien økonomisk kriminalitet som har endret seg mest de siste par årene.

Kort oppsummert vil jeg si at bedrageri handler om å lure noen for å oppnå en økonomisk gevinst. Dette har foregått i mange år på ulike måter, men bedragerier ved bruk av ny teknologi, gjerne omtalt som cyberkriminalitet, har eskalert og skjer nå i svært stor skala. I Agenda Risk sitt intervju av DNBs Terje Aleksander Fjeldvær kan du lese mer om CEO-fraud, også ofte omtalt som direktørsvindel.